ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
  พนักงานที่มี
  รายได้ประจำต่อเดือน(บาท)
  ดอกเบี้ยพิเศษ หลังพ้นจาก
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  50,000 5.55%ต่อปี (CLR-14.45%)
  นาน 5รอบบัญชีแรก
  รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย18%ต่อปี (CLR-2%)
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้
  30,000 7.30%ต่อปี (CLR-12.7%)
  นาน 12รอบบัญชีแรก
  รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย14.60%ต่อปี (CLR-5.4%)
  50,000
  9%ต่อปี (CLR-11%)
  นาน 9รอบบัญชีแรก
  รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย24%ต่อปี (CLR+4%)
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้
  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช EC Mee Credit
  สำหรับพนักงาน หรือเจ้าของกิจการ
  ที่มีรายได้รวมต่อเดือน (บาท)
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  12 รอบบัญชีแรก
  รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับ
  เป็นอัตราดอกเบี้ย
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  40,000 12%ต่อปี (CLR-8%) 18%ต่อปี (CLR-2%) 100,000
  20,000 18%ต่อปี(CLR-2%) 24%ต่อปี (CLR+4%) 30,000
  12,000 24%ต่อปี (CLR+4%) 28%ต่อปี (CLR+8%) 18,000
  บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับคนมีสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถที่มีเครดิต
  สำหรับพนักงาน หรือเจ้าของกิจการ
  ที่มีรายได้รวมต่อเดือน (บาท)
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  6 รอบบัญชีแรก
  รอบบัญชีที่ 7 เป็นต้นไป ปรับ
  เป็นอัตราดอกเบี้ย
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  30,000 6% (CLR-14%) 24%ต่อปี (CLR+4%) 100,000
  50,000 18%ต่อปี (CLR-2%) 200,000
  100,000 15%ต่อปี (CLR-5%) 300,000
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
  • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 28%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคาร
 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)