ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี) บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ
  ดอกเบี้ยพิเศษ 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ เท่ากับ (บาท) รายได้ขั้นต่ำ (ต่อเดือน)
  พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
  24%ต่อปี 28%ต่อปี 18,000 บาท 12,000 บาทต่อเดือน
  18%ต่อปี 24%ต่อปี 30,000 บาท 20,000 บาทต่อเดือน
  12%ต่อปี 18%ต่อปี 100,000 บาท 40,000 บาทต่อเดือน
  หมายเหตุ สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่อปี) บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ
  ดอกเบี้ยพิเศษ 12 รอบบัญชีแรก รายได้ขั้นต่ำ (ต่อเดือน)
  5.55%ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18%ต่อปี 50,000 บาท
  9%ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 24%ต่อปี 30,000 บาท
  7.3%ต่อปี* นาน 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 14.60%ต่อปี 50,000 บาท
  หมายเหตุ : * สำหรับบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี วงเงินอนุมัติ 50,000 บาทเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
  • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 28%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคาร
 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)