คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย

  สำหรับ PersonalCash

  • พนักงานทีมีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี, 12% ต่อปี, 18% ต่อปี
  • พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี และ 15% ต่อปี
  • พนักงานทีมี่รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

  สำหรับ ExtraCash

  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ
   ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก พร้อมสมัครโปรแกรม Day 1 Cash รอบบัญชีที่ 3 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
   ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% (วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000 บาทเท่านั้น)
   ดอกเบี้ย 9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 3. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
   สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)