คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย

  สำหรับ PersonalCash

  • สำหรับเจ้าของกิจการจดทะเบียนการค้า 3 ปีขึ้นไป
  • มียอดขาย 300,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือนย้อนหลังนีบจากวันที่สมัคร
  • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 500,000 บาท

  สำหรับ ExtraCash

  • สำหรับเจ้าของกิจการจดทะเบียนการค้า 3 ปีขึ้นไป
  • มียอดขาย 300,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่สมัคร
  • วงเงินอนุมัติ 100,000 - 500,000 บาท
  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสมัคร CIMB Clicks Internet Banking

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
  • สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี(ถ้ามี) หรือ
  • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้(ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)